Uslovi korišćenja

POLITIKA PRIVATNOSTI OPENS-a

Uvod Ova politika privatnosti uređuje način na koji Omladinski savez udruženja “Novi Sad omladinska prestonica Evrope-OPENS”, sa sedištem u Novom Sadu, Laze Telečkog 2 (u daljem tekstu “OPENS”), prikuplja i koristi informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu, “Korisnik“) koji pristupaju sajtu na adresi ticket.opens2019.rs ( u daljem teksu „naš sajt“ ili “sajt”) ili drugih strana/sajtova u vlasništvu OPENS-a, a koji upućuju na ticket.opens2019.rs OPENS je posvećen čuvanju privatnosti svih posetilaca sajta ticket.opens2019.rs i zaštiti svih ličnih podataka koje Korisnici dostave. Ova politika privatnosti se odnosi na naš sajt i sve sadržaje, događaje, aktivnosti i programe koje organizuje i sprovodi OPENS, a u vezi sa Opštom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno General Data Protection Regulation (u daljem tekstu GDPR) Uvod Politka privatnosti i Politika upotrebe Kolačića OPENS-a pomažu Korisnicima da razumeju način na koji OPENS koristi informacije koje dobije od Korisnika. Dostavljanjem svojih ličnih podataka Korisnici prihvataju našu Politiku privatnosti i Politiku upotrebe Kolačića OPENS-a, te su saglasni sa prikupljanjem, korišćenjem i objavljivanjem ličnih podataka na način koji je naveden u ovoj Politici privatnosti i Politiku upotrebe Kolačića OPENS-a. Ako se Korisnik slaže sa ovom Politikom privatnosti i Pravilnikom o prikupljanju Kolačića, molimo da nam dostavi svoje lične informacije. Šta su lični podaci?

Lični podaci su informacije o pojedincu, definisane primenljivim zakonom, kao što su na primer: ime, prezime, adresa elektronske pošte, broj mobilnog telefona, godina rođenja, adrese prebivalista. Informacije koje prikupljamo od Korisnika Korisnik može posetiti naš sajt bez otkrivanja bilo kakvih informacija o sebi. Naši serveri prikupljaju IP adrese Korisnika, a ne njihove adrese elektronske pošte. Ipak, za neke delove našeg sajta je potrebno da se prikupe lični podaci Korisnika za konkretnu upotrebu – npr. kako bismo Korisniku pružili informaciju koju je tražio, ili prilikom registracije korisnika. OPENS to radi putem onlajn formulara i svaki put kada Korisnik mejlom pošalje svoje podatke. Informacije koje OPENS prikuplja mogu uključivati ime i prezime Korisnika, adresu elektronske pošte, broj mobilnog telefona, godinu rođenja i naziv naselja u kom Korisnik živi, ali i druge kontakt podatke, detalje o poseti Korisnika našem sajtu i informacije prikupljene pomoću Kolačića i drugih tehnologija za praćenje, ali ne ograničavajući se na IP adresu Korisnika, naziv domena, verziju Internet pretraživača i operativnog sistema, podatke o lokaciji, logovanju i saobraćaju i druge podatke o komunikaciji. Ukoliko Korisnik kontaktira OPENS, trag o korespodenciji može biti sačuvan. Korišćenje prikupljenih informacija Izvorne IP adrese Korisnika koje OPENS prikuplja ne koriste se za ličnu identifikaciju korisnika, već se agregiraju za merenje broja poseta, prosečnog vremena koje Korisnik provede na našem sajtu, broj pregledanih stranica i slično. Te informacije se koriste za merenje upotrebe našeg sajta i unapređenje sadržaja koji se na njemu nalazi. Lične podatke koje OPENS prikupi putem sajta mogu se koristiti u svrhe:

 • registrovanja Korisnika – što podrazumeva kreiranje naloga pružanjem
 • relevantnih informacija navedenih u tekstu iznad
 • pružanja bilo koje usluge koju Korisnik zatraži od OPENS-a
 • slanja obaveštenja na adrese elektronske pošte o događajima, aktivnostima i
 • programima OPENS-a
 • za učešće na konkursima koje sprovodi OPENS, a za koje Korisnici mogu biti
 • zainteresovani
 • za odgovaranje na pitanja Korisnika ili radi obrade zahteva Korisnika u vezi sa
 • informacijama Korisnika
 • za pružanje i personalizaciju usluga OPENS-a
 • za administriranje evidencije pretplatnika
 • za omogućavanje da naš sajt radi i funkcioniše ispravno, te da je sadržaj na sajtu
 • predstavljen na najbolji način za Korisnika i prilagođen uređaju i pretraživaču koji
 • Korisnik koristi
 • za analizu ponašanja Korisnika (kao grupe) na našem sajtu i poboljšanje
 • sadržaja sajta
 • za analizu potrebnu za kreiranje i razvoj aktivnosti, događaja i programa
 • OPENS-a proizvoda, usluga i sistema i razumevanje zahetva Korisnika
 • za obaveštavanje Korisnika o promenamau vezi sa našim aktivnostima,
 • programima i događajima

Ograničenje odgovornosti Informacije koje Korisnici pruže OPENS-u čuvaju se u našoj bazi podataka i mogu biti na raspolaganju našim zaposlenima, kao i trećim licima, poslovnim partnerima, državnim organima i predstavnicima zakona, pravnim naslednicima našeg poslovanja, i dobavljačima koje angažujemo za rukovanje podacima u naše ime, od kojih se neki mogu nalaziti izvan Evropske ekomonske zajednice, a koji ih za nas upotrebljavaju za namene navedene u ovom dokumentu. U cilju pružanja naših usluga, moguće je da ćemo morati vaše lične informacije podeliti sa pružaocima usluga trećih lica koji obrađuju podatke u naše ime. Ako nam pošaljete lične podatke, saglasni ste sa ovim. OPENS uvek nastoji da obezbedi dalični podaci Korisnika svugde dobiju isti nivo zaštite kao što bi bio u okviru OPENS-a, kao i da se omogući bezbednost i njihovo korišćenje

isključivo u skladu sa našimom Politikom privatnosti i Politikom o upotrebi Kolačiča OPENS-ai za navedene namene. Isto tako, OPENS može trećim licima preneti agregatne informacije o korišćenju našeg sajta, što se ne odnosi na informacije pomoću kojih se Korisnici mogu identifikovati. Zadržavamo pravo otkrivanja ličnih podataka Korisnika u skladu sa zakonom ili kada smatramo da je obelodanjivanje neophodno radi zaštite naših prava i / ili usaglašavanja sa sudskim postupkom, sudskim nalogom, zahtevom od regulatora ili bilo kojim drugim pravnim procesom kojim smo pretpostavljeni. Ukoliko to ne zahteva zakon, bez vaše saglasnosti nećemo na bilo koji način deliti, prodavati ili distribuirati bilo koju informaciju koju nam dostavite. Na kraju, ako OPENS uđe u zajedničko ulaganje ili bude prodaa, odnosno pripojen drugom pravnom licu, informacije Korisnika mogu biti podeljene sa novim poslovnim partnerima ili vlasnicima. Korisnici starosti od 16 godina i mlađi Ukoliko Korisnik ima 16 godina ili manje, potrebno je da dobije dozvolu roditelja, odnosno staratelja, pre nego što OPENSU pruži bilo kakve lične informacije. Korisnicima bez saglasnosti nije dozvoljeno pružanje ličnih informacija. Drugi sajtovi Naš sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima koji su van kontrole OPENS-a i samim tim nisu obuhvaćeni ovom Politikom privatnosti i Politikom o upotrebi KolačićaOPENS-a. Ako Korinsik pristupa drugim sajtovima putem linkova sa našeg sajta, ti sajtovi mogu prikupljati informacije od Korisnika koje će koristiti u skladu sa svojom Politikom zaštite privatnosti, a koja se može

razlikovati od Poltike privatnosti i Polike upotrebe Kolačića OPENS-a. S tim u vezi, preporučujemo Korisnicima da se upoznaju sa uslovima korišćenja svih linkovanih, citiranih ili povezanih sajtova koje posećuje. Sigurnost prikupljenih informacija i zadržavanje podataka OPENS primenjuje stroge fizičke, elektronske i administrativne mere zaštite kako bi se zaštitile informacije Korisnika od pristupa neovlašćenih lica, protiv nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja i štete na internetu. Informacije Korisnika se zadržavaju u razumnom roku, odnosno u onom periodu koji predviđa zakon. Transferi putem interneta i odricanje od odgovornosti Imajući u vidu da je Internet globalno okruženje, korišćenje sajta za prikupljanje i obradu ličnih informacija nužno uključuje prenos podataka na međunarodnom niovu. Stoga, pristupom i pregledanjem ovog sajta, kao i komuniciranjem sa OPENS-om elektronskim putem, Korisnici prihvataju i saglasni su sa rukovanjem podacima na ovaj način. Iako OPENS sprovodi razumne mere za zaštitu od virusa i drugih štetnih komponenti, priroda Interneta je takva da je nemoguće osigurati da će pristup Korisnika sajtu biti bez prekida ili greške, jer su Korisnici odgovorni za sigurnost svoje tačke pristupanja sajtu (desktop računar/ laptop i mobilni uređaj) i svoje internet veze. Preporuka je da Korisnici pristupaju sajtu putem poznate i pouzdane pristupne tačke i Interneta, kao i da se zaštitite korišćenjem antivirus programa. Pristup i ažuriranje infomacija

Korisnici imaju pravo da vide kojim ličnim informacijama o njima OPENS raspolaže, te da zatraže da se naprave neophodne izmene kako bi te informacije bile tačne i uvremenjene (OPENS mikro sajtovi). Kontakt Ukoliko Korisnik ima bilo kakvo pitanje, komentar, upit ili zahtev u vezi sa upotrebom ličnih informacija Korisnika, našom Politikom privatnosti i Politikom o upotrebi Kolačića OPENS-a, mogu nas kontaktirati putem kontakt stranice sajta ili putem mejla: office@opens2019.rs OPENS će odgovoriti na svako pitanje Korisnika u vezi sa zaštitom ličnih podataka, našom Politikom privatnosti i Politikom o upotrebi Kolačića OPENS-a, te nastojati da uvaži sve sugestije u vezi sa tim dokumentima. Izmene ovih Pravila Budući da postoji mogućnost da Politika privatnosti i Politika o upotrebi Kolačića OPENS-a budu povremeno ažurirane, kako bi odgovorile na promene praksi OPENS-a koje se odnose na naš sajt i onlajn informacije, a bez prethodnog obaveštavanja Korisnika. Preporučujemo Korisnicima da s vremena na vreme pogledaju ove dokumente i informišu se o izmenama. Na vrhu ova dva dokumenta biće istaknuta informacija o datumu kada su ažurirani. Prava Korisnika U skladu sa GDPR regulativom Korisnik ima pravo: da se u svakom trenutku odjavi sa e-mail liste da zatraži da pogleda koji su njegovi podaci sačuvani u OPENS bazi podataka

Da zatraži da bude zaboravljen (da se izbrišu svi njegovi podaci iz naše baze podataka) Da traži izmene u politici privatnosti OPENS ima diskreciono pravo da ažurira ovu politiku privatnosti u bilo koje vreme. Kada to učini, revidireća datum ažuriranja na dnu ove stranice. Preporučujemo Korisnicima da s vremena na vreme provere ovu stranicu za bilo kakve promene. Da ostanu informisani o tome na koji način štitimo lične podatke koje prikupimo. Saglasni ste i prihvatate da je Vaša odgovornost da pregledate ovu politiku privatnosti periodično i postanete svesni modifikacija. Vaše prihvatanje ovih uslova Korišćenjem ovog Sajta, prihvatate ovu Politiku. Ako se ne slažete sa ovom politikom, molimo Vas da ne koristite naš Sajt. Korišćenje Sajta nakon objavljivanja promena u ovoj politici će se smatrati kao Vaše prihvatanje tih promena.

OPENS PRIVACY POLICY

Introduction This Privacy Policy shall define the manner in which “Novi Sad European Youth Capital – OPENS” Federation of Associations (Omladinski savez udruženja “Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS”), with the headquarters in Novi Sad, Laze Telečkog 2 (hereinafter: “OPENS”), obtains and uses information obtained from the users (hereinafter: “User”) who access the website at the address ticket.opens2019.rs (hereinafter: “our website” or “website”) or other parties/websites in the ownership of OPENS, which redirect to ticket.opens2019.rs OPENS is dedicated to the privacy protection of all visitors of the website ticket.opens2019.rs and the protection of all personal data provided by the Users. This Privacy Protection shall be related to our website and all contents, events, activities and programs organised and implemented by OPENS, in relation to General Data Protection Regulation (hereinafter: “GDPR”). Introduction OPENS Privacy Policy and Cookie Policy shall help the Users understand the manner in which OPENS uses the information obtained from the Users. By the provision of their personal data, the Users shall accept OPENS Privacy Policy and Cookie Policy and agree with the collection, use and publishing of personal data in the manner stated in OPENS Privacy Policy and Cookie Policy. Shall the Users agree with this Privacy Policy and Cookie Policy, we kindly ask the Users to provide us with their personal data. What are personal data? Personal data are information on an individual, defined by an applicable law, such as: name, surname, e-mail address, telephone number, year of birth, address of residence.

Information Obtained from the User The Users may visit our website without the disclosure of any personal information. Our servers shall obtain the IP addresses of the Users, but not their e-mail addresses. Still, for certain parts of our website, it is necessary to obtain personal data of the Users for a particular use – e.g. in order to provide the Users with the information requested or during the log-in. OPENS shall do that by an online template and every time the Users send their data via e-mail. The information obtained by OPENS may include name and surname of the Users, e-mail address, mobile telephone number, year of birth and name of the town in which the Users live, but also other contact data, details on the visit of the Users to our website and the information obtained by Cookies and other monitoring technologies, without the limitation to the IP address of the Users, domain name, Internet browser version and operating system, data on location, log-in and traffic and other data on communication. Shall the Users contact OPENS, the trace on the correspondence can be stored. Use of the Obtained Information The source IP addresses of the Users which OPENS obtains are not used for personal identification of the Users, but are aggregated for the measurement of the number of visits, average time the Users spend on our website, number of visited pages, etc. Such information is used for the measurement of the use of our website and improvement of its contents. Personal data obtained by OPENS via website can be used for the purpose of:

 • the Users’ registration – with includes the creation of an account by the provision
 • of the relevant information stated above
 • the provision of any service which the Users require from OPENS
 • sending notifications to the e-mail addresses, about events, activities and
 • programmes of OPENS
 • the participation on the competitions organised by OPENS, in which the Users
 • can be interested
 • for answering the questions of the Users or the processing of the requests of the
 • Users related to the information
 • the provision and personalisation of OPENS services
 • administrating the records of subscribers
 • enabling our website to work and function regularly, and the website content to
 • be presented in the best manner possible for the Users and adjusted to the
 • device and browser the Users use
 • the analysis of the Users’ behaviour (as a group) on our website and the
 • improvement of the website contents
 • the analysis necessary for the creation and development of activities, events and
 • programmes of OPENS, products, services and systems and understanding of
 • the Users’ requests
 • informing the Users on the changes of our activities, programmes and events
 • Limitation of the Liability

The information provided to OPENS by the Users shall be stored in our data base and can be available to our employees, as well as third parties, business partners, state authorities and representatives of the law, legal successors of our business and vendors engaged in the management of data on our behalf, some of which can be outside the European Economic Community, which use them on our behalf for the purposes stated herein. With the purpose of the provision of our services, it is possible that we will share your data with the third party service providers who process the data on our behalf. If you send us your data, you shall agree with that. OPENS shall always strive to ensure that personal data of the Users have the same level of protection as it is the case within OPENS, as well as to ensure the security and their use in accordance with our Privacy Policy and Cookie Policy for the stated purposes, exclusively.

Also, OPENS can transfer aggregate information on the use of our website to third parties, which do not refer to the information by which the Users can be identified. We shall retain the right of disclosing the Users’ personal data in accordance with the law or when we assume that the disclosure is necessary for the protection of our rights and/or compliance with a court proceeding, court warrants, regulator’s request or any other legal process related to us. If that is not required by a law, without your consent, we will not share, sell or distribute any information provided in any manner. Finally, if OPENS enters a joint venture or be sold, i.e. merged to other legal entity, the information of the Users may be shared with the new business partners or owners. Users Aged 16 and Younger If the Users are 16 years old or younger, it is necessary that they obtain the permit of a parent, i.e. guardian, before the provision of any personal information to OPENS. The Users without the consent cannot provide personal information. Other websites Our website may contain the links to other website which are out of OPENS’ control and thereby shall not be included in this Privacy Policy and Cookie Policy. If the Users access other websites via links from our website, such websites may obtain information from the Users which will be used in accordance with their Privacy Policy, which may differ from OPENS Privacy Policy and Cookie Policy. In relation to that, we recommend the Users to meet with the terms and conditions of using all linked, quoted or related website they visit. Safety of the Obtained Information and Retention of Data OPENS shall apply strict physical, electronic and administrative protection measures in order to protect the information of the Users from the access of unauthorised persons, against illegal processing, accidental loss, destruction and damage online.

The information from the Users shall be retained within a reasonable period of time, i.e. within the period stipulated by the law. Online Transfers and Disclaimer Taking into account that the Internet is a global surrounding, the use of the website for the collection and processing of personal data must include the transfer of data at the international level. Therefore, by the access and visit to this website, as well as the electronic communication with OPENS, the Users shall accept and agree with this manner of data management. Despite the fact that OPENS shall implement understandable measures for the protection of viruses and other malicious components, the nature of the Internet is such that it is impossible to ensure that the Users’ access to the website will be without interruptions or errors, since the Users are responsible for the safety of their points of access to the website (desktop computer/laptop and mobile device) and their internet connection. It is recommended that the Users access the website via known and reliable access points and the Internet, as well as to protect themselves by the use of antivirus program. Access and Update of the Information The Users shall be entitled to see which personal information of theirs OPENS uses and to request the necessary changes for such information to be correct and truthful (OPENS micro websites). Contact Shall the Users have any question, comment, inquiry or request related to the use of personal data of the Users by OPENS Privacy Policy and Cookie Policy, they can contact us via website or via e-mail: office@opens2019.rs

OPENS will respond to any question of the Users related to the protection of personal data, OPENS Privacy Policy and Cookie Policy and strive to respect all suggestions related to these documents. Changes of these Rules Since that there is the possibility of updating OPENS Privacy Policy and Cookie Policy from time to time, in order to respond to the changes of OPENS practice which refer to our website or online information, without the prior notification of the Users, it is recommended to the Users to occasionally check these documents and inform themselves on the changes. In the header of these two documents, the date of update will be stated. User’s Rights In accordance with the GRPR regulation, the Users have the right to:

 • unsubscribe from the e-mail list anytime
 • request the insight in the data stored in the OPENS data base
 • request to be forgotten (the deletion of their data from our data base)
 • require the changes of the Privacy Policy

OPENS has the discretion to update this Privacy Policy anytime. When doing so, the date of the update will be at the bottom of this page. It is recommended for the Users to check this page from time to time, in case of changes and to remain informed about the manner in which we protect the personal data obtained. You shall agree and accept that it is your responsibility to periodically check this Privacy Policy and be informed on the modifications. Your Approval of These Terms and Conditions By using this website, you shall agree with this Privacy Policy. In case you do not agree with this Privacy Policy, please do not use our website. Using the website after the publishing of the changes hereof shall be considered your approval of such changes.

POLITIKA UPOTREBE KOLAČIĆA OPENS-a

Politika upotrebe Kolačića OPENS-a objašnjava različite vrste i kategorije Kolačića koje se koriste pristupanjem i korišćenjem sajta u vlasništvu i pod kontrolom Omladinski savez udruženja “Novi Sad omladinska prestonica Evrope-OPENS”, sa sedištem u Novom Sadu, Laze Telečkog 2 (u daljem tekstu “OPENS” ili “mi”). Pristupom ovom sajtu ticket.opens2019.rs ( u daljem teksu „sajt” ili „naš sajt“) Korisnik pristupa Politici upotrebe Kolačića OPENS-a. OPENS određuje namene, svrhe i načine obrade ličnih podataka opisanih u ovoj Politici upotrebe Kolačića OPENS-a i stoga je kontrolor podataka (u smislu EU Uredbe 2016/679). U zavisnosti od sajta u vlasništvu OPENS-a kom pristupate, primenjuju se naša Politka privatnosti i dopunjuju ovu Politiku upotrebe kolačića. Korisnik ima mogućnost da prihvati upotrebu Kolačića pre nego što pristupi ovoj stranici. Ova pravila omogućavaju Korisniku da prihvati upotrenu Kolačića ili da odbije njihovu upotrebu, ali i da odobri, odnosno odbije upotrebu Kolačića za svaku kategoriju Kolačića (osim za Striktno obavezne Kolačića, koji se mogu samo odbiti). Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo vas da nas kontaktirajte na: office@opens2019.rs Sadržaj

 1. DA LI OPENS KORISTI KOLAČIĆE?
 2. ŠTA JE KOLAČIĆ?
 3. Koje vrste kolačića postoje?
 4. KAKO KORISTIM KOLAČIĆE?
 5. KAKVE KOLAČIĆE MI KORISTIMO?
 6. AŽURIRANJE POLITIKE UPOTREBE KOLAČIĆA
 7. Da li OPENS koristi kolačiće?

Koristimo kolačiće kako bi osigurali svima koji koriste naš sajt da imaju najbolje moguće iskustvo. Nastavljajući sa korišćenjem našeg sajta, prihvatate da koristite neophodne Kolačiće radi funkcionisanja sajta.

 1. Šta je Kolačić? Kolačići su standardna funkcija Internet sajtova koja omogućava čuvanje male količine podataka o poseti sajtu, u vidu tekstualnih fajlova na računaru Korisnika. Kolačići imaju široku primenu omogućavajući značajna unapređenja funkcionalnosti – pospešuju efikasnost identifikacijom uređaja Korisnika kako bi korišćenje sajta učinili lakšim (kroz pamćenje izabranih postavki Korisnika). Uz to, Kolačići prikupljaju informacije o tome koji delovi sajta su korisni, a kojima treba poboljšanje, ali i pomažu u prikazivanju personalizovanog sadržaja Korisnicima kroz ciljane oglase zahvaljući praćenju korištenja sajta od strane Korisnika.
 2. Koje vrste Kolačića postoje? KOLAČIĆ PRVE I TREĆE STRANE Kolačići prve i treće stane omogućavaju sajtovima da prepoznaju da li je Korisnik, koristeći isti pretraživač, ranije prisupio našem sajtu – što u mnogim slučajevima utiče na sadržaj koji će se prikazivati Korisniku. Ako Korisnik odbije upotrebu svih Kolačića na sajtu, neće se koristiti ni Kolačići prve, ni Kolačići treće strane. Na taj način neće postojati razlika između ove dve vrste Kolačića. Kada prvi put Korisnik poseti sajt, Kolačiće preuzima pretraživač Korisnika koji je sajtu pristupio. Sledeći put kada isti Korisnik prisupi sajtu sa istog uređaja, Kolačić i informacije u njemu se vraćaju sajtu koji ih je prikupio (to je Kolačić prve strane) ili na neku drugu lokaciju kojoj pripada (to je Kolačić treće strane). Provajderi Kolačića treće strane postavljaju Kolačiće u pretraživač Korisnika kada su Korisnici prijavljeni na njihove stranice, a istovremeno posećuju naš OPENS nema uticaj na podešavanje Kolačića treće strane, stoga je potrebno da Korisnici posete

sajtove i Internet stranice trećih provajdera kako bi dobili informacije o tome na koji način oni koriste Kolačiće. TRAJNI I SESIJSKI KOLAČIĆI U pogledu roka trajanja Kolačića razlikujemo tzv. trajne i sesijske Kolačiće. Trajni Kolačići se čuvaju na računaru Korisnika dok mu ne istekne rok trajanja, ili dok ga Korisnik ne obriše. Sesijski Kolačić se uklini sa računara Korisnika nakon što Korisnik zatvori svoj pretraživač. Pri poseti našem sajtu, Korisnik može prihvatiti Kolačiće na način koji je opisan u nastavku ovog teksta. Generalno gledano, Korisnik može izabrati da li prihvata ili odbija upotrebu Kolačića izmenom postavki u svom pretraživaču.

 1. KAKO KORISTIMO KOLAČIĆE? ·Odbijanje upotrebe kolačića Korisnik ima mogućnost da prihvati upotrebu Kolačića koji omogućavaju korišćenje svih funkcionalnosti našeg sajta, bez ograničenja prilikom poseta sajtu. Ukoliko Korisnik odbije upotrebu striktno neophodnih Kolačića, to može uticati na funkcionalnosti sajta i korisničko iskustvo pri poseti našeg sajta. Ukoliko Korisnik odbije upotrebu drugih Kolačića, to ne mora da utiče na njegovo Korisničko iskustvo i funkcionalnosti sajta. Ukoliko Korisnik odbije upotrebu svih Kolačića, Kolačići prve i treće strane će biti deaktivirani. Osim toga, Kolačići prve strane će ujedno biti i izbrisani, dok OPENS nije u mogućnosti da izbriše bilo koji Kolačić treće strane. Zbog toga je potrebno da Korisnik sam izbriše Kolačiće treće strane, što je moguće učiniti samo unutar postavki pretraživača koji Korisnik upotrebljava. (Više u sledećem pasusu) Deakitvacija i/ili uklanjanje kolačića putem pretraživača Korisnika Ukoliko želi, Korisnik može izmeniti postavke Kolačića u Internet pretraživaču. Takva podešavanja se obično nalaze u meniju Internet pretraživača pod stavkama: opcije, alati ili preferencije. Za više informacija potrebno je pogledati stavku pomoć u meniju internet

pretraživača. Različiti pretraživači mogu da koriste različite mehanizme za onemogućavanje Kolačića, stoga Korisnici mogu potražiti više informacija o tome na sledećim likovima: Cookie settings in Internet Explorer Cookie settings in Firefox Cookie settings in Chrome Cookie settings in Safari Isti principi važe i za brisanje bivših i za deaktiviranje novih kolačića. Stoga je potrebno da Korisnici prate odgovarajuće smernice Internet pretraživača kao što je gore opisano. Postoje i onlajn alati za brisanje i čišćenje svih Kolačića koje su ostavili sajtovi i druge Internet stranice koje je Korisnik posetio (npr. ) Napomena: Kada Korisnik poseti naš sajt sa nekog drugog računara, potrebno je da ponovi izmenu postavki svog Internet pretraživača i donese odluku u vezi sa Politikom privatnosti i upotrebom Kolačića.

 1. KAKVE KOLAČIĆE MI KORISTIMO? U nastavku ovog teksta navedene su različite vrste Kolačića koje OPENS i treće strane na našem sajtu koriste na ovom sajtu (Striktno neophodni kolačići, Kolačići performansi, Funkcionalni kolačići, Ciljani kolačići [kolačići za društvene medije]) a) Striktno neophodni Kolačići Striktno neophodni Kolačići obezbeđuju funkcionalnosti bez kojih Korisnik ne bi mogao da koristi naš sajt. Oni obezbeđuju čuvanje postavki koje Korisnik odabere na sajtu, prikazivanje verzije sajta koja sadrži podjednaku količinu podataka o širokopojasnoj vezi koja odgovara onoj verziji internet konekcije koju Korisnik koristi. Takav Kolačić je zadužen za to da se u slučaju promene stranice odvija funkcija promene sa http na

https protokol. Ovakve vrste Kolačića sadrže informaciju o odluci Korisnika o upotrebi Kolačića na našem sajtu. Konkretno, Striktno neophodni Kolačići koje koristimo su:

 1. Kolačići koji se isključivo koriste za obavljanje prenosa komunikacije putem interneta;
 2. Kolačići koji su striktno neophodni kako bismo Korisnicima pružili uslugu koju su izričito zahtevali Upotreba striktno obaveznih kolačića u gore navedene svrhe zasniva se na na našim opravdanim nastojanjima da Korisniku osiguramo pravilno tehničko funkcionisanje, pristup i korišćenje našeg sajta i da Korisniku pružimo usluge koje su izričito zatražili. b) Kolačići performansi: Kolačići performansi se koriste za pružanje statističkih podataka o performansama sajta (npr. za brojanje poseta, izvor poseta). c) Funkcionalni kolačići: Funkcionalni Kolačići omogućavaju da naš sajt pamti izbore i postavke koje je Korisnik napravio i omogući poboljšane i personalizovane funkcije. Oni mogu uključivati Kolačiće trećih strana. d) Ciljani kolačići: Ciljani kolačići prikazuju ciljane oglase na osnovu interesovanja Korisnika na našem sajtu, te oni upravljaju našim oglašavanjem. Ovi kolačići prikupljaju informacije o aktivnostima Korisnika na našem sajtu i drugim sajtovima kako bi omogućili ciljano oglašavanje za Korisnika. e)Kolači za društvene medije: Kolačići za društve medije prikupljaju informacije o korišćenju društvenih medija, kako bi formirali profil Korisnika.

Tabele u nastavku sadrže listu svih različitih vrsta kolačića koje OPENS i treće strane koristie na našem sajtu, zajedno sa informacijama o periodu njihovog zadržavanja (tj. Informaciju o tome koliko će svaki Kolačić ostati na uređaju Korisnika), njihovo poreklo (npr. Kolačići prve ili Treće strane) i postojanje prenosa podataka izvan Evropskog ekonomskog prostora: Neophodni Kolačići Ovi Kolačići su neophodni za funkcionisanje sajta i ne mogu se isključiti u našim sistemima. Oni se obično postavljaju samo kao odgovor na akcije koje je Korisnik preduzeo na sajtu, što predstavlja zahtev za usluge, kao što su podešavanje privatnosti, prijavljivanje ili popunjavanje obrazaca. Korisnik može da podesi svoj pretraživač tako da blokira ili pošalje upozorenje u vezi sa tim Kolačićima, ali u tom slučaju neki delovi sajta neće raditi. Ovi Kolačići ne čuvaju nikakve lične podatke. Koriste se Kolačići: cookies.js UX_LANG OptanonConsent OptanonAlertBoxClosed AWSELB Kolačići za performanse i analitiku AKTIVNO/NEAKTIVNO Ovi Kolačići omogućavaju da se registruje broj poseta sajtu i izvori tog saobraćaja, kako bi se performanse sajta mogle meriti i poboljšavati. Ovi Kolačići pomažu da se sazna i otkrije koje stranice se najčešće gledaju, koje su najpopularnije, a koje su najmanje popularne, te da se zaključi više o ponašanju Korisnika na sajtu. Sve informacije koje prikupljajuovi Kolačići su agregirane i stoga anonimne. Ako Korisnik ne dozvoli upotrebu

ovih Kolačića, OPENS neće znati kada je Korisnik posetio naš sajt i neće biti u mogućnosti da prati performanse. Korišćenje našeg sajta analiziramo pomoću web analitičke usluge Google Analytics, koju pruža Google, Inc. Ovaj analitički alat koristi Kolačiće za prikupljanje standardnih informacija o ponašanju posetilaca, u anonimnoj formi. Informacije prikupljene putem Kolačića o korišćenju našeg sajta (uključujući vašu IP adresu) biće sačuvani kod Google-a, na serverima koji se nalaze na teritoriji SAD. One se potom koriste za evaluiranje korišćenja sajta od strane Korisnika i statističke izveštaje o aktivnosti sajta. Da biste bili izuzeti od praćenje putem Gugl analitike posetite http://tools.google.com/dlpage/gaoptout Te informacije će Google možda proslediti trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju gorepomenute podatke u ime Google-a. IP adresa Korisnika neće bitii povezana ni sa bilo kojim drugim podacima koje Google poseduje i Google nikada neće dobiti lične podatke Korisnika. Korisnik može isključiti upotrebu kukija odabirom odgovarajućih podešavanja u web pretraživaču, ali u tom slučaju je moguće da Korisnik neće biti u mogućnosti da koristi sajt www.opens2019.rs u njegovoj punoj funkcionalnosti. Korišćenjem www.opens2019.rs , Korisnik pristaje na obradu svojih podataka preko Google-a, a na opisani način i u gore pomenute svrhe. Koriste se Kolačići: _gat_gtag_UA_123345934_1 _ga _gid Kolačići za preferencije šablona Ovi kolačići su neophodni za mobilne sajtove i omogućavaju da sajt izgleda kako je predviđeno.

Kolačići za targetiranje Ove kolačiće mogu postaviti partnerski sajtovi za oglašavanje. Oni mogu biti korišćeni od strane tih kompanija kako bi izgradili profil interesovanja Korisnika u cilju prikazivanja relevantnih oglasa Korisnicima na drugim sajtovima i web lokacijama. Ovi kolačići ne prikupljaju i ne skladište lične informacije direktno, već ih zasnivaju na jedinstvenoj identifikaciji pretraživača Korisnika i Internet uređaja. Ako Korisnik ne dozvoli upotrebnu ovih Kolačića, oglasi koji će mu biti plasirani biće manje optimizovani i ciljani prema njegovom ponašanju i interesovanjima, a poslednično i manje relevantni. Koriste se Kolačići: Instagam.com urlgen rur csrftoken mid facebook.com datr lu youtube.com SID HSID demographics VISITOR_INFO1_LIVE

PREF APISID SSID LOGIN_INFO YSC SAPISID google.com APISID SSID PREF SID SAPISID HSID doubleclick.net IDE

 1. AŽURIRANJE POLITIKE UPOTREBE KOLAČIĆA [Možete da saznate kada je bila poslednja izmena Politike Upotrebe Kolačića proveravajući „POSLEDNJE IZMENE“ na vrhu ove stranice.] Sve promene koje se odnose na ovu Politiku upotrebe Kolačića OPENS-a će Vam unapred biti dostavljene, pre nego što promene zapravo stupe na snagu.

OPENS COOKIE POLICY

OPENS Cookie Policy shall provide the explanation of different types and categories of Cookies used when accessing and using a website owned and controlled by “Novi Sad European Youth Capital – OPENS” Federation of Associations (Omladinski savez udruženja “Novi Sad omladinska prestonica Evrope-OPENS), with the headquarters in Novi Sad, Laze Telečkog 2 (hereinafter: “OPENS” or “we”). By accessing this website, ticket.opens2019.rs (hereinafter: “website” or “our website”), the User shall access OPENS Cookie Policy. OPENS shall define the intentions, purposes and manners of the processing of personal data described herein, and therefore it shall be the controller of the data (in terms of EU Regulation 2016/679). Depending on the OPENS’s website you access, our Privacy Policy shall be applied and Cookie Policy shall be amended. The Users shall have the right to accept the use of the Cookies before accessing this page. These rules shall enable the Users to accept the use of the Cookies or to reject their use, but also to approve, i.e. reject the use of Cookies for each category of the Cookies (except Strictly Mandatory Cookies which can be just rejected). If you have any further questions, please contact us on: office@opens2019.rs Menu

 1. DOES OPEN USE COOKIES?
 2. WHAT IS A COOKIE?
 3. What types of cookies are there?
 4. HOW TO USE THE COOKIES?
 5. WHAT TYPES OF COOKIES DO WE USE?
 6. UPDATE OF COOKIE POLICY
 7. Does OPENS use the cookies?

We use the cookies in order to ensure the best experience possible for the visitors of our website. By continuing to use our website, you shall accept the Cookies necessary for the functioning of the website.

 1. What is a Cookie? The Cookies are a standard function of the Internet websites which enable the storage of a small quantity of data on the visits to the website, in the form of textual files on the Users’ computers. The Cookies have wide application, enabling significant improvements of functionality – they enable the efficiency by the identification of the device of the Users, for the purpose of making the use of the website easier (by memorizing selected settings of the Users). Also, the Cookies obtain the information about which parts of the website are useful, and which need improvement, but also help with the provision of the personalized content to the Users through targeted advertisements, thanks to the monitoring of the use of the website by the Users.
 2. What types of Cookies are there? FIRST-PARTY AND THIRD-PARTY COOKIES First-Party and Third-Party Cookies enable websites to recognize whether the Users have accessed our website before, using the same browser – which in many cases influences the content which will be shown to the Users. In case the Users reject the use of all Cookies on the website, Cookies of the First-Party or Third-Party will not be used. In that manner, there will be no difference between these two types of Cookies. When the Users visit the website for the first time, the browser of the Users who have accessed the website shall overtake the Cookies. Next time the same Users access the website from the same device, the Cookie and the information contained in it will return to the website which has overtaken it (that is the First-Party Cookie) or to other location to which it belongs (that is the Third-Party Cookie). Third-Party Cookie providers shall deliver the Cookies in the browsers of the Users when the Users are logged in to their pages, but visit our website. OPENS has no

influence on the settings of the Third-Party Cookies, thus it is necessary that the Users visit their websites and Internet pages of third party providers in order to approve the information about how they use Cookies. PERMANENT AND SESSION COOKIES In terms of the lifetime of Cookies, there are so-called permanent and session Cookies. Permanent Cookies are stored on the Users’ computers until their lifetimes expire or until the Users delete them. Session Cookies are eliminated from the Users’ computers after the Users close their browsers. When visiting our website, the Users may accept Cookies in the manner described below. Generally, the Users may select whether they accept or reject the use of the Cookies by the change of settings in their browsers.

 1. HOW DO WE USE COOKIES? ·Rejecting to use Cookies The Users have the right to accept the use of Cookies which enable the use of all functionalities of our website, without the limitation when visiting the website. If the Users reject the use of Strictly Mandatory Cookies, it might influence the functionality of the website and the Users’ experience when visiting our website. If the Users reject the use of other Cookies that does not necessarily influences their Users’ experience and the functionality of the website. If the Users reject the use of all Cookies, First-Party and Third-Party Cookies will be deactivated. Apart from that, First-Party Cookies will also be deleted, while OPENS is not able to delete any Third-Party Cookie. Therefore, it is necessary that the Users delete the Third-Party Cookies themselves, which can be done only within the settings of the browsers used by the Users (more information below). Deactivation and/or Removal of Cookies via Users’ Browsers If they want to, the Users can change the settings of the Cookies in the Internet browser. Such settings are usually in the menu of the Internet browsers under: options,

tools or preferences. For more information, it is necessary to see the item help in the menu of the Internet browser. Different browsers can use different mechanisms for disabling Cookies, thus the Users can find more information about that on the following links: Cookie settings in Internet Explorer Cookie settings in Firefox Cookie settings in Chrome Cookie settings in Safari The same principles shall apply to the deletion of former and activation of new cookies. Therefore, it is necessary that the Users follow the adequate guidelines of the Internet browser as described above. There are those online tools for the deletion and clearing of all Cookies which are left by the website and other Internet pages the Users have visited (e.g. ). Note: When the Users visit our website from other computer, it is necessary to repeat the change of settings of their Internet browsers and to make the decision about the Privacy Policy and the use of Cookies.

 1. WHAT COOKIES DO WE USE? Different types of Cookies which OPENS and third parties use at our website are given below (Strictly Mandatory Cookies, Performance Cookies, Functional Cookies, Targeted Cookies [cookies for social media]) a) Strictly Mandatory Cookies Strictly Mandatory Cookies ensure the functionalities without which the Users could not use our website. They ensure the settings which the Users choose on the website, presentation of the website’s version which contains the equal amount of data on the broadband connection which correspond the version of the internet connection used by

the Users. Such Cookie is in charge of the functioning of the change from http to https protocol in change of the page. Such types of Cookies contain the information on the decisions of the Users on the use of Cookies on our website. In particular, Strictly Mandatory Cookies we use are:

 1. Cookies which are only used for the transfer of communication via internet;
 2. Cookies which are strictly necessary for the provision of the service explicitly required by the Users The use of the Strictly Mandatory Cookies for the above stated purposes is based on our justified attempts to ensure the regular technical functioning, access and use of our website to the Users, and to provide them the services they have explicitly required. b) Performance cookies: Performance cookies are used for the provision of statistical data on the website performances (e.g. counting the visits, sources of visits). c) Functional cookies: Functional Cookies enable our website to remember the selections and settings of the Users and to ensure improved and personalized functions. They can include Third-Party Cookies. d) Targeted cookies: Targeted cookies show the targeted advertisements based on the Users’ interest at our website, and they manage our advertising. These cookies obtain the information on the Users’ activities at our website and other website, in order to ensure targeted advertising for the Users. e) Social network cookies:

Social Network Cookies obtain the information on the use of social networks, in order to form the Users’ profiles. The tables below contain the list of all different types of cookies which OPENS and third-parties use on our website, along with the information on the period of their retention (i.e. information about how long each Cookie will remain on the Users’ devices), their origin (e.g. First-Party Cookies or Third-Party Cookies) and the existence of the transfer of data outside the European Economic Area: Necessary cookies These cookies are necessary for the functioning of the website and they cannot be included in our systems. They are usually set as a response to the actions which the Users have overtaken on the website, which is a request for the services, such are privacy settings, log-in or template completion. The Users can set their browsers so that they block or send the notification about those Cookies, in which case some parts of the website will not work. These Cookies do not keep any personal data. The Cookies used are: cookies.js UX_LANG OptanonConsent OptanonAlertBoxClosed AWSELB Cookies for performance and analytics ACTIVE/INACTIVE These Cookies enable the registration of the number of visits the websites and the sources of such traffic, for the website performances to be measured and improved.

These Cookies help with the identification of the most visited pages, most popular pages and least popular pages, and to make some conclusions on the behaviours of the website by the Users. All information collected by the Cookies is aggregated and therefore anonymous. If the Users do not allow the use of these Cookies, OPENS will not know when a User has visited our website and will not be able to follow the performances. The use of our website is analysed by Google Analytics, a web analytic service, provided by Google, Inc. This analytic tool uses Cookies for the collection of standard information on the behaviour of the Users of our website (including your IP address) will be stored at Google, on the servers at the territory of USA. They are then used for the evaluation of the website use by the Users and the statistical reports on the website activities. In order to be excluded from the monitoring by Google Analytics, visit http://tools.google.com/dlpage/gaoptout Google might forward this information to third parties, in the situations in which the law requires that or when a mentioned third party processes the above stated data in the name of Google. The Users’ IP addresses will not be connected to any other data owned by Google and Google will never receive the Users’ personal information. The Users may exclude the need for cookies by the selection of adequate settings in the browser, in which case the Users will not be able to use the website www.opens2019.rs in its full functionality. By the use of www.opens2019.rs, the Users shall agree with the processing of their data via Google, in the manner and for the purpose above mentioned. The Cookies used are: _gat_gtag_UA_123345934_1 _ga _gid

Cookies for template preferences These Cookies are necessary for mobile website and enable the website to look as defined. Cookies for targeting These cookies can be set by partner websites for advertising. They can be used by those companies in order to create the profile of the Users’ interests, with the purpose of the presentation of relevant advertisements to Users at other website and web locations. These Cookies do not collect and do not store personal information directly, but are based on the unique identification of the Users’ browsers and Internet devices. If the Users do not allow the use of these Cookies, the advertisements will be placed less optimized and targeted according to their behaviour and interests, and less relevant, consequently. The Cookies used are Instagam.com urlgen rur csrftoken mid facebook.com datr lu youtube.com

SID HSID demographics VISITOR_INFO1_LIVE PREF APISID SSID LOGIN_INFO YSC SAPISID google.com APISID SSID PREF SID SAPISID HSID doubleclick.net IDE

 1. UPDATE OF COOKIE POLICY

[You can see the last change of the Cookie Policy by checking “LAST CHANGES” at the top of this page.] All changes which refer to this OPENS Cookie Policy will be delivered in advance, before the changes come into force.